info@EnergieStrategieTullentWaal.nl

Home

Energiestrategie Tull en ’t Waal is een initiatief van betrokken inwoners die actief willen meedenken én meedoen bij het oplossen van de vraagstukken omtrent de energietransitie.

Nederland zal de komende decennia structureel, merkbaar en zichtbaar veranderen. De basis voor deze veranderingen zijn de afspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. In 2019 publiceerde het kabinet de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs: het Klimaatakkoord. Het doel hiervan is de CO2 uitstoot verminderen: in 2030 met de helft ten opzicht van 1990 en in 2050 met 95%.

Om het klimaatakkoord handen en voeten te geven is Nederland opgedeeld in 30 regio’s die alle de opdracht hebben gekregen in kaart te brengen welke maatregelen er in die regio mogelijk zijn om de gestelde doelen te halen. Per regio vormen al deze maatregelen de basis voor de regionale energie strategie, de RES.

De Gemeente Houten behoort tot de energieregio Utrecht en schrijft mee aan de RES. Sinds enige maanden ligt er nu een concept-RES waarin wordt aangegeven hoe groot de uitdaging is en welke opties er zijn om de doelstellingen te halen. Het komt er op neer dat we minder energie moeten gaan gebruiken en dat de energie die we nog wel gebruiken duurzaam wordt opgewekt. Wat betreft het laatste wordt met name gekeken naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie.

Deze energietransitie zal Tull en ’t Waal niet voorbij gaan. Als betrokken inwoners willen wij niet passief afwachten tot de gemeente, provincie of het rijk beslist wat er in ons dorp of omgeving gaat gebeuren. Wij willen een onderdeel vormen van de oplossing en actief zoeken naar mogelijkheden om bij te dragen aan de transitie. Mogelijkheden die passen bij het dorp en de omgeving, geïnitieerd én gedragen door de inwoners. Niet alleen de lasten maar ook de lusten zijn dan voor Tull en ’t Waal.

Doet u mee om na te gaan wat we willen en kunnen? Als eerste stap kunt u hier de vragenlijst invullen.